Post.-Pravit.-KCHR-O-vnes.izmen.-v-gos.-prog.-Razvitie-kultury-KCHR-na-sajt-2